CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I INŻYNIERII PROCESÓW WYTWARZANIA

fundusze

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.02.00-00-D018/20

Tytuł projektu: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)

Wnioskodawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Koszty całkowite projektu: 61 425 873,74 zł

Koszty kwalifikowalne: 50 489 410,24 zł

Dofinansowanie: 42 913 294,03 zł

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW) na bazie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Centrum stanowić będzie infrastrukturę badawczą oferującą otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac B+R+I związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza inżynierią materiałową i inżynierią chemiczną.
W oparciu o istniejące zasoby naukowe, infrastruktura Centrum będzie służyć nie tylko naukowcom, ale również podmiotom zewnętrznym, w tym organizacjom przemysłowym w celu osiągania doskonałości w badaniach i innowacjach w obszarze zaawansowanych materiałów (nanomateriałów, biomateriałów, nanokompozytów, struktur hybrydowych, innowacyjnych materiałów funkcjonalnych) oraz w nowych technologiach ich produkcji. Dzięki infrastrukturze Centrum, naukowcy oraz podmioty prowadzące działalność B+R+I będą miały dostęp do nowoczesnej aparatury, specjalistycznej wiedzy naukowej oraz możliwości szkoleniowych, które są niedostępne w regionie lub w kraju. Lokalizacja infrastruktury CZMIPW w sercu trzech regionów Polski północno-zachodniej, w tym obszarów przygranicznych, będzie stanowić w przyszłości istotny element rozszerzenia swojej działalności do poziomu międzynarodowego.

Infrastruktura CZMIPW będzie działać z poszanowaniem zasad otwartego dostępu w celu prowadzenia badań naukowych oraz działań rozwojowych i innowacyjnych poprzez opracowywanie zaawansowanych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii. Centrum będzie podejmowało inicjatywy w zakresie transferu wiedzy w ramach innowacji procesowej i produktowej oraz będzie zapleczem badawczym dla przedsiębiorstw, w których nie rozwinięto jednostek B+R. Planowane jest przygotowanie komercyjnej oferty dla przedsiębiorców, obejmującej kompleksowy zestaw nowoczesnych usług badawczych dopasowanych do ich potrzeb. Centrum będzie funkcjonować wg. filozofii open innovation, która pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze komercjalizacji wyników badań. Infrastruktura CZMIPW, oparta na dotychczasowych zasobach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii i rozszerzona o specjalistyczne laboratoria Spektrometrii Mas, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Spektroskopii, Mikroskopii, Technik Rentgenowskich, Nanobioinżynierii, Badania Materiałów Inżynieryjnych i Technik Analitycznych umożliwi rozwój badań naukowych na najwyższym poziomie oraz działań innowacyjnych o potencjale komercyjnym. Centrum będzie oferowało możliwość wykonania analizy jakościowej i ilościowej materiałów, a także analizy struktury i zmian w nich zachodzących, jak również analizy składu strumieni procesowych. Kluczowym elementem oferty będzie możliwość projektowania materiałów oraz opracowywania technologii wraz z poszukiwaniem optymalnego rozwiązania procesowego zapewniającego dynamiczne przejście z fazy laboratoryjnej do procesu produkcyjnego.

Strategia Centrum bazuje na tzw. „trójkącie wiedzy”, który uwypukla potrzebę zintegrowanego podejścia do badań, innowacji i nauczania. Jego celem jest wsparcie rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego oraz transfer technologii. Idea Centrum będzie również oparta na zniwelowaniu tzw. „paradoksu innowacji”, który można zaobserwować w jednostkach naukowych w północno-zachodniej Polsce. Centrum będzie prowadziło współpracę międzynarodową oraz umożliwi kreowanie nowych partnerstw w celu wzbogacenia oferty inicjatyw wpisujących się w ESFRI, co przełoży się na zwiększenie europejskiej integracji i dostępności do infrastruktury badawczej.

Koncepcja Centrum opiera się na zwiększeniu doskonałości naukowej w zakresie badań prowadzonych w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza inżynierii materiałowej i inżynierii chemicznej. Otwarty dostęp do infrastruktury umożliwi tworzenie nowych zespołów naukowych, których działalność przełoży się na skuteczne upowszechnianie efektów badań poprzez implementowanie ich do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Centrum zapewni możliwość realizacji prac badawczych młodym naukowcom, w tym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Przełoży się to na podniesienie kwalifikacji przyszłych kadr B+R+I. Centrum ma stanowić zaplecze B+R+I dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia
w badaniach prowadzonych w ramach programów oferowanych przez agencje badawcze. Planowana jest również współpraca z Krajowymi Klastrami Kluczowymi w celu stymulowania sektora przedsiębiorstw do podjęcia wspólnych działań w obszarze rozwoju i transferu technologii, z wykorzystaniem infrastruktury badawczej oraz potencjału naukowców skupionych w CZMIPW.

Skip to content